اجراي مجازات براي والديني كه مانع تحصيل فرزندشان شوند


P-13-1

عکس: اعتماد

  وزير آموزش و پرورش اعلام كرد: والديني كه از تحصيل فرزندان‌شان ممانعت كنند مجرم هستند.

علي‌اصغر فاني ضمن اشاره به حل شدن مشكل دانش‌آموزان شين‌آباد در پي ديدار با معاون رييس‌جمهوري با تاكيد بر ضرورت گسترش پوشش تحصيلي دانش‌آموزان اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه، تحصيل اجباري تا پايان متوسطه اول لحاظ شده بود اما اجرايي نشد كه در برنامه ششم توسعه، قانون اجباري بودن تحصيل تا پايان دوره متوسطه اول (راهنمايي) را لحاظ مي‌كنيم.

به گزارش اعتماد، وي با اشاره به اينكه والديني كه فرزند خود را از تحصيل محروم كنند، مجرم شناخته مي‌شوند، گفت: در حال حاضر، دختران فراواني از پوشش تحصيلي محروم هستند كه دردوره متوسطه دوم (دبيرستان)، اين ميزان بيشتر است. امسال مصمم هستيم در معاونت آموزش ابتدايي حتي يك دانش‌آموز خارج از مدرسه نماند. در برخي از مناطق به دليل مسائل فرهنگي، دختران را به مدرسه نمي‌فرستند كه بايد خانه به خانه اين مسائل را پيگيري كنيم.

وي ادامه داد: بخش عمده‌يي از توليد بيسوادي مربوط به دختران است كه در اين زمينه، توسعه مدارس شبانه‌روزي دختران در دوره متوسطه اول و دوم و نظام «روستامركزي» مدنظر است. معاونت آموزشي بايد با پيگيري دفتر امور زنان وزارتخانه، برنامه‌ريزي محتوايي براي دختران را دنبال كند. بسيار مهم است كه ما آموزش و پرورش پسرانه نداشته باشيم. نه اينكه برنامه متفاوت براي دختران تنظيم كنيم؛ بلكه فعاليت مكمل براي پاسخگويي به نيازهاي آنها را تعريف كنيم.

وي تربيت نسل آينده را تابعي از تربيت دختران دانست و افزود: با توجه به اينكه آموزش و پرورش مكلف به تربيت 5/ 12ميليون دانش‌آموز كشور است به نظر مي‌رسد تربيت دختران بايد در اولويت قرار گيرد تا بتوانيم نسل آينده بهتري را پرورش دهيم.