صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  سالانه حدود یک میلیو...
فروردین
۲۴
۱۳۹۲
سالانه حدود یک میلیون مادر و نوزاد جان خود را در اثر ختنه از دست می دهند
فروردین ۲۴ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , ,
image_pdfimage_print

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر ۱۶۰ میلیون دختر و زن در جهان ختنه شده اند که اکثر آنان   در ۳۰ کشور آفریقایی و بیشتر در جنوب صحرا زندگی می کنند؛ که حتی با وجود مهاجرت به اروپا، این سنت بی رحمانه در مورد آنان هنوز از میان نرفته است.

بطوری که آمار رسمی کشور آلمان نشان میدهد ۲۰ هزار زن ختنه شده در این کشور زندگی می کنند و همگی آنان از مهاجرانی هستند که هر روز بر تعداد آنان افزوده می شود. (در برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان ختنه دختران غیر قانونی اعلام نشده است).

طﺒﻖ ﮔﺰارش ھﺎ ﮔﺎھﻰ ختنه زنان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺎﻣﺎ ھﺎ و ﺣﺘﻰ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎرج ﺑﺎﻻﺗﺮ و بهداﺷﺘﻰ ﺗﺮ ﺑﻪ طﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد. ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد ختنه زنان در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ھﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﻮداﻧﻰ و ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﻰ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻠﯿﺲ ھﺴﺘﻨﺪ.

ختنه زنان و دختران طﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ھﺎى اروﭘﺎﯾﻰ، آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ و اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮر ھﺎى آﺳﯿﺎﯾﻰ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ اﻓﺮادى ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺒﺎدرت ﻣﻰ ورزﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و عقایدی در مورد ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن:

در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ھﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وجود دارد. از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ می ﺸﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اولین ﺑﺎر درﻣﺼﺮ و اﺗﯿﻮﭘﯽ دبده شده است. ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی ﻣﯿ ﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ۱۶۳ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن اﻋﻤﺎل می ﺸﺪ.

ﯾﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ دان ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮی که ﺑﻪ ﻣﺼﺮ داشته است یعنی ۲۵ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺧﺘﻨﻪ می شوﻧﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ در خصوص روﻣﯽ ھﺎ و ھﻢ ﻋﺮب ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی می ﺸﺪه اﺳﺖ.ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮده ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ ﺧﺘﻨﻪ می ﺸﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎر دار ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زن ﺑﺮده ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در ﻧﻘﺎطﯽ از آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﻋﺚ می ﺸﺪه که ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و بیرحمانه تر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.از دﻻﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در این مناطق وجود داشته زیرا معتقد بودند در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن، ﻣﺮدان ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی می ﺒﺮده اﻧﺪ.اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم می ﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ، ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪدا ازدواج ﮐﻨند.ﮔﻔﺘﻪ می ﺸﻮد از دﻻﺋﻞ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورھﺎی ﻓﺮاﻋﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ، ﺧﺪاﯾﺎن دو جنسیتی ﺑﻮده اﻧﺪ. آﻧﺎن ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ روح ﻣﺮد در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن و روح زن در ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺳﺘﯽ آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد نهفته اﺳﺖ.

 ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن ﭼﻪ ﻋﻮارض و ﺧﻄﺮاﺗﻰ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؟

۱) درد، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی، ﺷﻮک، ( اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺪون ﺑﯿﮫﻮﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)

۲) ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ادرار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درد

۳) ﺻﺪﻣﺎت ارﮔﺎﻧﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ ﺟﺮاح ﺗﺠﺮﺑﯽ

۴) ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﮑﺮر

۵) درد زﯾﺎد بهنگام عادت ﻣﺎھﺎﻧﻪ، ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﺗﺨﻤﮏ ھﺎ،ﻋﻔﻮﻧﺖ در دﺳﺘﮕﺎه ادرار و ﮐﻠﯿﻪ ھﺎ

۶) خطر های مختلف  در ھﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و….

۷) درﮔﯿﺮى ھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرى ھﺎى رواﻧﻰ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﻣﺮ

 ۸(اﯾﺠﺎد ﺟﻮش ﮔﺎه (اﺳﮑﺎر) در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﯾﺪﮔﻰ ھﺎ ﺑﺎ طﻮل و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ زﯾﺎد

 (۹ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎزاﯾﻰ، ﺧﻄﺮات و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﻰ از ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎن زاﯾﻤﺎن

  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺪت ﻋﻮارض ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ روش درﮐﺸﻮر ھﺎى ﺳﻮﻣﺎﻟﻰ، ﺳﻮدان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﯿﻮﭘﻰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ رود.

 ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﭼﻪ اھﺪاﻓﻰ در ﮐﺸﻮر ھﺎى ﻣﺰﺑﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد؟

۱) ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺬھﺒﯽ

۲) زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻼت اﻓﺮاطﯽ در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﮑﺲ دارﻧﺪ. (بر این عقیده اند که از طﺮﯾﻖ ﺑﺮﯾﺪن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زن، او اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺘﺮی ﭘﯿﺪا می کند و ﻣﺮدان در اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﺳﮑﺲ ﻣﺨﺘﺎر می ﺸﻮﻧﺪ).

۳) زﻧﺎن ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

۴) ﺧﺘﻨﻪ ﺷﺪه ھﺎ ﺑﺎﮐﺮه می ماﻧﻨﺪ و اﻓﺘﺨﺎر ﻓﺎﻣﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺳﮑﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ، هستند.

۵) ﺑﺮﯾﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، زن را بهنگام زاﯾﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ می کند.(درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﮑﻼت و رﯾﺴﮏ ھﺎی ﺑﺮﯾﺪن ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ و تهدیدی  ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن طﺒﯿﻌﯽ و ﺑﯽ ﺧﻄﺮ است).

۶) روح ﺧﺒﯿﺚ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زن نهفته اﺳﺖ و ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ، آﻧﺮا از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ کمک می کند.

۷) زﻧﺎن ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﺮم ھﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮراخ ﺑﺎز آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ می تواﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن زن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.

۸) اﯾﻦ ﻋﻀﻮ زن در ھﻨﮕﺎم ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد ﺿﺮﺑﻪ می زند و می تواند ﻣﺮد را ﺧﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ.

۹) ﮔﻔﺘﻪ می شود ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺪن زن، او را در زایمان مجدد ﺣﻤﺎﯾﺖ می کند.

۱۰) اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ می شود ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮوس ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮدن وی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اوﺳﺖ.

۱۱) زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ می توانند اﯾﻨﻄﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﺸﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.

۱۲) ﺑﺮاﺳﺎس ادﻋﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﻰ طﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﺳﻼم.

۱۳)ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن از ﻟﺤﺎظ بهداشتی

۱۴) نگهداری از ﺑﺎﮐﺮﮔﻰ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺗﺎ زﻣﺎن ازدواج

 ۱۵ (ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﻰ دﺧﺘﺮان ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺖ ﻗﺪﯾﻤﻰ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﻰ – آﺳﯿﺎﯾﻰ

 ۱۶ (اطﻤﯿﻨﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ آﯾﻨﺪه از ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺎک ﺑﻮدن دﺧﺘﺮ

 ۱۷) ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روح ﭘﺎک

 ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اطﻔﺎل، زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن، روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎدان ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ (اﻋﻢ از ﻣﺴﯿﺤﻰ، یهودی و ﻣﺴﻠﻤﺎن) ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺘﻨﻪ زﻧﺎن از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن جهاتی بهداشت ﺻﻮرت گرفته است.

  زﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ھﺎى آفریقایی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮش ھﺎى طﻮﻻﻧﻰ و ﻋﻤﯿﻖ و ﺟﻮش ﮔﺎه ھﺎى (اﺳﮑﺎر ھﺎى) زﺧﻤﻰ ﺣﺘﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻰ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮان ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ درﺻﻮرت اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن ﻗﺎدر ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن طﺒﯿﻌﻰ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت زاﯾﻤﺎن آنان ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﺎ  به ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻰ از زاﯾﻤﺎن طﺒﯿﻌﻰ ﺧﻮد و ﻧﻮزاداﻧﺸﺎن ﻓﻮت ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .آﻣﺎر ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن و ﻧﻮزادان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن جهانی بهداشت در ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻐﺎﺗﻰ ﻧﻈﯿﺮ “ﺧﺘﻨﻪ دﺧﺘﺮان” با “ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ” در دﺧﺘﺮان تفاوتی قائل نمی شوند و آن را ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ دوﻣﻌﻨﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﺖ ھﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﺐ ا ﻓﺘﺎده و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻰ داﻧﻨﺪ.

 ﻣﺤﻘﻘﺎن از ھﺮ زن ﯾﺎ ﻣﺮدى در ھﺮ ﮐﺠﺎى دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ:

۱- ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺘﻰ در ﮐﺸﻮر ھﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۲- ﺻﺪ درﺻﺪ آن را ﺑﺎ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق در ﺳﻼﻣﺘﻰ اطﻔﺎل، دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

۳ – اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ از دﻧﯿﺎ دارد.

 ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ تنها در کشور مصر روزاﻧﻪ ۳۶۰۰ دختر ختنه می شوند.

“خانه امن”Leave a reply

Your email address will not be published.