جهانی بی خشونت آرزو میکنیم


در روز جهانی انسان دوستی

اگر می‌توانستیم در روز جهانی انسان دوستی جهان را تغییر دهیم، جهان  خاکستری پر خشونت را سبز ، نقاشی می کردیم  تا وحشت و خشونت  پیش روی  انسان ها به آرامش و امنیت تبدیل شود . به تعداد همه اسلحه های جهان درخت وگل می کاشتیم . اگر می توانستیم خشم را تبدیل به مهر می کردیم و قلب های جدا از هم را به یکدیگر پیوند می دادیم . اگر می توانستیم تغییر دهیم کلمه نفرت را از واژه نامه ها حذف می کردیم و کلمه عشق را جایگزین میکردیم .

19 اکتبر روز جهانی انسان دوستی است . روزی که مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر سال 2008 با صدور قطعنامه ای این روز را به عنوان روز جهانی انسان دوستی تعیین کرد. روز تجلیل از فعالیت های بشر دوستانه و انسان دوستانه برای ارتقا درک عمومی درباره فعالیت های جهانی که می تواند از صلح و منزلت انسانی حمایت کند و

تجلیل از انسانهای که جان خود را در این مسیر از دست داده اند و یا همچنان برای گسترش چنین اهدافی تلاش می کنند .

شایان ذکر است روز جهانی انساندوستی فرصتی جهت شناخت آنانی است که برای کمک به دیگران به استقبال خطر و مصیبت می روند. این روز به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد و همواره هم زمان با سالگرد انفجار بمب در مقر سازمان ملل متحد در بغداد (19 اوت 2003) گرامی داشته می شود. همچنین روز جهانی انساندوستی فرصتی برای گرامیداشت جوهره ای است که اقدامات انساندوستی در سراسر جهان را ارج می نهد. همچنین  اختصاص چنین روزی به نام انسان دوستی تشویق دولت و سازمانهای دولتی و غیر دولتی به فعالیت های است که به امنیت و رفاه و صلح و احترام به بشریت منتهی می

شود و اینکه هنوز تا چه اندازه به تلاش برای ایجاد آرامش و کم کردن تنش و دشمنی به فعایت های مشترک و جهانی نیاز مندیم .

جهانی که با مدرن شدن وسایل مدرن تری برای کشتار جمعی تولید کرد و انسان های مدرنی که برای حقوق بشر و نوع دوستی تلاش میکنند تا در مقابل جنگ و تبعیض ایستادگی کنند آنهم با تنها ابزاری که در دست دارند که همان منشور حقوق بشر است . ابزاری به دست نوع دوستان تا عشق و احترام به هم نوع را ترویج دهند .

امسال در حالی چنین روزی را  گرامی میداریم که هنوز مردم بی شماری در سراسر جهان در انتظار کمک های انسان دوستانه هستندو ملیونها انسان در معرض خشونت و گرسنگی و جنگ قرار دارند .

در چنین روزی شجاعت و تعهد هزاران داوطلب ،  امدادگر و انسان های فداکاری که برای جهانی بدون خشونت تلاش می کنند را گرامی میداریم .