يك سازمان مردم نهاد ايراني جايزه روبان قرمز ملل متحد را دريافت كرد


81245945-5837651

عکس: ایرنا

  ۱۰سازمان مردم نهاد استثنايي شامل يك سازمان غيردولتي از ايران، جايزه روبان قرمز ۲۰۱۴را براي خدمات برجسته خود در زمينه كاهش همه گيري ايدز دريافت كردند.

 به گزارش مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، اين جايزه معتبر اخيرا در جلسه اي ويژه و در بيستمين كنفرانس بين المللي ايدز در ملبورن استراليا به اين سازمان ها اهدا شد.

جايزه روبان قرمز از جوايز برتر دنيا در زمينه اقدامات برجسته و خلاق مردمي در پاسخ به همه گيري ايدز به شمار مي آيد.

سازمان مردم نهاد احياي حيات سرمد اين جايزه را براي اقدامات چشمگيرش در زندان ها ، دريافت كرده است؛ اين سازمان خدمات درماني را براي معتادان عرضه كرده و همچنين كارگاه هاي آموزشي در زمينه سلامت جنسي و باروري اجرا كرده كه موجب پيشگيري بين مصرف كنندگان مواد مخدر شده است.

بنا به اين گزارش، سازمان احياي حيات سرمد يكي از اولين سازمان هاي مردم نهاد جمهوري اسلامي ايران است كه در زمينه كاهش آسيب و اچ آي وي در نظام زندان ها فعاليت كرده است.

سازمان هاي مردم نهاد به دنيا نشان مي دهند چگونه براي تغيير در پاسخ به ايدز بسيج مي شوند و جايزه روبان قرمز از دستاوردها و تحولات آنان تقدير مي كند.

«ميشل سيديبه» مدير اجرايي برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمينه ايدز مي گويد در روستاها و شهرهاي سراسر دنيا جوامع مشكلات را در دست خود گرفته و به راه حل هايي خلاقانه در پاسخ به مشكلات ايدز دست يافته اند.

وي مي افزايد: من به برندگان جايزه روبان قرمز ۲۰۱۴براي شجاعت، عزم و فداكاريشان تبريك مي گويم؛ مديريت و افكار راهبردي آن ها ما را به جايي كه امروز هستيم رسانده است.

براساس اين گزارش، روبان قرمز نشاني جهاني براي نهضت توجه به ايدز است.

اين جايزه هر دوسال يك بار در كنفرانس بين المللي ايدز براي قدرداني به سازمان هاي مردم نهادي اهدا مي شود كه مديريت و كارهاي خلاقانه و چشم گير آنها باعث كاهش تاثير و گشترس ايدز مي شود.

اين جايزه تلاشي همه جانبه از سوي خانواده برنامه مشترك سازمان ملل متحد در زمينه ايدز است كه امسال تاكيد آن بر اولويت هاي جديد جهاني به رسميت شناخته شده اين سازمان است.

منبع: ایرنا